Ғылыми жобалар және зерттеулер

Кафедра қазіргі таңда «Елдің интеллектуалды әлеуетін қалыптастырудағы медиабілім беру технологияларын даярлау», Жаһандық әлемдегі БАҚ-тың социомәдени көптүрлілігі: ұлттық бірегейлікті сақтау мәселелері»,  UNDP-мен бірлескен «Алматы қаласының транспорты» тақырыбындағы халықаралық ғылыми бағдарламасы, MDP/Global Classroom базасындағы Колумбия университетімен бірлескен «Азия консорциумы» жобалары бойынша жұмыс істеуде. Сондай-ақ, «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ медиабейнесі: имидждік саясатты қалыптастыру» атты серпінді жобамен жұмыс істеуде. «ЮНЕСКО» ғылыми орталығы бар. 

Қазақстандағы PR саласында қоғаммен байланыстағы зерттеу жобалары қоғаммен байланыстың Ұлттық ассоциациямен біріге отырып жүзеге асырылады.

Кафедраның әлеуеті жоғары, білікті профессорлар, ғылым докторлары, доценттер, ғылым кандидаттары, оқытушылар жұмыс істейді. Атап айтқанда, 3 ғылым докторы, 3 PhD доктор, 14 ғылым кандидаты бар. ҚР БжҒМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағын соңғы жылдары   кафедраның оқытушылары, атап айтқанда 2010 жылы т.ғ.д., профессор Л.С. Ахметова, 2011 жылы филол.ғ.д., профессор Н.Т. Шыңғысова, 2012 жылы филол.ғ.к., доцент М.О. Негізбаева, 2013 жылы филол.ғ. к., доцент Қ.Н. Мысаева, 2017 жылы профессор Ибраева Ғ.Ж. иеленді.

Кафедра мүшелерінің ғылыми жобалары:

  1. Интеграция Казахстана в единое образовательное пространство: реализация параметров Болонского процесса. Жетекші: Абдраимова Г.С. Жоба қатысушысы: профессор Ибраева Г.Ж.
  2. "Формирование                             1833/ГФ4 "Формирование медийной и информационной грамотности в молодежной среде в контексте обеспечения национальной безопасности и реализации Государственной программы «Информационный Казахстан – 2020»"

1833/ГФ4 Ахметова Л.С., профессор, т.ғ.д.

  1. «Внедрение международных стандартов журналистики ЮНЕСКО в контексте реализации стратегических приоритетов Болонского процесса в Казахстане» 1774/ГФ4 Ахметова Л.С., профессор, т.ғ.д..
  2. Социокультурное многообразие СМИ Казахстана: проблемы сохранения национальной идентичности – фундаментальная НИР. Ниязгулова А.А. (қосымша жетекші),  Абдиманов О. (филфак)- жетекші.
  3. 4438/ГФ4  «Стратегия, интегративная миссия и методы информационной поддержки феномена «Казахстанского Пути» как государственной идеологии в медийном пространстве». Профессор Н.Т. Шынгысова (қосымша жетекші),  Негизбаева М.О., ф.ғ.к., доцент.