Ғылыми жобалар мен зерттеулер

Жобаның бағыты

Жобаның аты

Жобаның жетекшісі

Уақыты

Байланыс

1

Гидрологиялық-экологиялық

«Табиғи және антропогендік факторлардың өзгерісімен Оңтүстік-шығыс Қазақстанның таулы және тау алды аумағының су-эрозиялық дәрежесін бағалау»

т.ғ.к., проф. м.а. Дускаев К.К.

2015-2017

Kasym.Duskaev@kaznu.kz

2

Гидрология

«Қазақстанның жазықтық өзендерінің көктемгі ағынды сипаттамаларын анықтау»

г.ғ.д., проф. Давлетгалиев С.К.

2015-2017

Sdavletgaliev@mail.ru

3

Гидрологиялық-экологиялық

«Өзен суларының климаттық және антропогендік өзгерістері шартында Қазақстан Республиканың су қауіпсіздігінің географиялық негізін дайындау»

г.ғ.д., проф. Гальперин Р.И.

2011-2014

Robert.Galperin@kaznu.kz

4

Метеорология

«Қазақстан Республикасы аумағында шөлейттену үдерістері өзгерістерін бақылау, талдау мен болжаудың әдістерін, үлгілерін және геоақпараттық технологияларын дайындау»

г.ғ.д., проф. Сальников В.Г.

2011-2014

Vitali.Salnikov@kaznu.kz

5

Метеорологиядағы ГАЖ технологиялар

«Жер бетінде және ғарыштық мониторинг мәліметтері бойынша климаттың ғаламдық өзгерісі шартында Солтүстік Қазақстан аумағында тұрақты қар жамылғысын зерттеу»

г.ғ.д., проф. Сальников В.Г.

2011-2014

Vitali.Salnikov@kaznu.kz

6

Климаттың өзгеруі

«Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың ғылыми негіздері және климаттың өзгеруі шартында тұрақты дамуды қамтамасыз ету»

г.ғ.д., проф. Чередниченко В.С.

2011-2014

Vladimir.Cherednichenko@kaznu.kz