Басшылық

МАДИЕВА ГҮЛМИРА БАЯНЖАНҚЫЗЫ

филология ғылымдарының докторы, профессор

Кафедра меңгерушісі

 8 (727) 377-33-39 (ішкі 13-29)
gmadi@mail.ru

МӘМБЕТОВА МӘНШҮК ҚҰДАЙБЕРГЕНҚЫЗЫ

филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмыстары бойынша орынбасары

 8 (727) 377-33-39 (ішкі 13-29)
mmanshuk@mail.ru

ИСКАКОВА ГҮЛНАЗ НҰРДІЛДАҚЫЗЫ

филология ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық байланыстар бойынша орынбасары

 8 (727) 377-33-39 (ішкі 13-29)
gulnaz_iskakova@mail.ru

Жалпы тіл білімі және шетел филологиясы кафедрасы келесі мамандықтар бойынша даярлау жүргізеді:

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Бакалавриат

5B021000

Шетел филологиясы

4 жыл

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры

5B011900

Шет тілі: екі шет тілі (ағылшын тілі)

4 жыл

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры

Магистратура

6M021300

Лингвистика

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

6M021000

Шетел филологиясы

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Докторантура

6D021300

Лингвистика

3 жыл

Философия ғылымдарының докторы (PhD)

6D021000

Шетел филологиясы

3 жыл

Философия ғылымдарының докторы (PhD)

Екінші жоғарғы білім

5B021000

Шетел филологиясы

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар бакалавры

2014-2015 оқу жылдарындағы пәндер тізімі

Мамандық атауы

Мамандық түрі (жалпы білімдік немесе элективті)

1

Корпустық лингвистика

элективті

2

Лингвистикалық зерттеулердегі жаңа технологиялар

элективті

3

Тіл және гендер

элективті

4

Графикалық лингвистика

элективті

5

Тіл және тілдің ұлттық корпусы

элективті

6

Түркі филологиясына кіріспе

жалпы білімдік

7

Тіл біліміне кіріспе

жалпы білімдік

8

Арнайы филологияға кіріспе

элективті

9

Жалпы тіл білімі

жалпы білімдік

10

Компьютерлік лингвистика

элективті

11

Лингвистикалық ізденістер

элективті

12

Тіл, ойлау және ұлттық менталитет

элективті

13

Лингвомәдениеттану

элективті

14

Лингвоқақтығыс

элективті

15

Сот-лингвистикалық сараптама

элективті

16

Гендерлік лингвистика

элективті

17

Психолингвистика

элективті

18

Латын тілі

элективті

19

Психо-және нейролингвистика

элективті

20

Әлеуметтік лингвистика теориясы

элективті

21

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

жалпы білімдік

22

Әлеуметтік және психолингвистикалық қостілділік негіздері

элективті

23

Компьютерлік технологиялар мен лингвистикадағы әдістеме

элективті

24

Дискурс теориясы: дискурсивті сараптама мен контент сараптама әдістері

элективті

25

Бизнес-коммуникация дискурсы

элективті

26

Лингвистика және семиотика

элективті

27

Жалпы лингвистикалық ғылыми парадигма

жалпы білімдік

28

Шетелдік лингвистика теориясы мен методологиясы

элективті

29

Ғылым философиясы мен тарихы

жалпы білімдік

30

Қазақстандағы тілдік жағдаят пен тілдік жоспарлау

элективті

31

Тілдің когнитивті парадигмасы

элективті

32

Тілдің компьютерлік тезаурусы

элективті

33

Тіл, ойлау және ұлттық менталитет

элективті

34

Жалпы лингвистика: құрылымы мен семантикасы

элективті

35

Контрастивті лингвистика мен тілдерді оқыту

элективті

36

Бірінші және екінші тіл: мәдениаралық қарым-қатынас негіздері

элективті

37

Тілдік қатынас пен тілдік қақтығыс

элективті

38

Лингвистика ілімінің тарихы

элективті

39

Рефлексивті лингвистика

элективті

40

Прагмалингвистика теориясы

элективті

41

Лингвомәдениеттану мен лингвистикалық антропология

элективті

42

Тілдің ұлттық корпусы

элективті

43

Заманауи жаратылыстану концепциясы (тіл және экология)

элективті

44

Бизнес ақпарат алмасу: теория және тәжірибе

элективті

45

Базалық шет тілі (барлық деңгейлер мен IELTS-қа дайындау)

жалпы білімдік